Category Archives: OD PAKRUOK

PAKRUOK EN KIDO MARWA.

Pakruok, en kido marua kaka Onagi.Ei Mbuyi mar Jaluodotcom koro Timbewa kata Kitua ok iyudie en mana Weche matimore Uganda. Nitiere weche mangeny kendo beyo matimore egwengewa to ok inyal nenogi kata somo gi ei Mbuyi. Luodotcom ne ochakore maber to nyaka ne chak ndike kod dho Wagunda mit mare nene olal chuth.An kod adiera ni ji matin ahinya mandalogi somo Jaluodotcom.Thoth ji ne oweyo somo Jaluodotcom nikech onge puonj magi yudoe.

Mwache ok pakre bende Mwache onge kod tugo mar OHANGLA NE EN MIEL MAR LIEL MAJI BUDHO GODO KAMA NGATO OTHOYE KENDO YAWUOYI KATA JOMA CHUO NE PAKORE KENDO GWEYO KAGI PARO GODO MA OSE NINDO KENDO MINE NE NYONO KENDO GOYO OTENGA KOD SIGUEYA KOD SIGALAGALA KOD PAKRUOK MAKORO. THOTH JOGO MAKORO MIELO OHANGLA OK ONGEYO CHAKRUOK MARE. JOLUO NE TUGO AHINYA KAR LIEL. GETRUOK ,PAKRUOK, SIGUEYA, RINGO E LIARE  KOD TONG KOD OKUMBA, DONJO EI OT KOD RUADH, RUAKO LIGISA,RUAKO CHIEN, RUAKO KIMA KOD TINGO KUOT MAGI GIN KITUA MAOK NYAL LOKORE KATA WASOMO KATA OK WASOMO. GOYO BUL, TUNG MAR DHIANG,YIEKO AJAWA, FIRIMBI,GARA E TIELO,TINGO ORENGO, ARUNGU KOD TONG, KONDO E WICH KAKA IMIEL KODE.ASILI MAR ODUNDU KOD MAMOKO.

Jothurwa , timbewa kata tukewa ngeny maok inyal tieko koro kara ketho sechewa ni wadwaro mana ngeyo timbe Wagunda kata Mwache to wawapuonjre  uru ekindua wawegi kaka timbewa gi dwaro lal nono. Wamed timo kinda kod puonjo jomatindo tukewa kata dak marwa eyo maber.

Onge wach,
Nyasaye oritu uduto kamoro amora ma untiere epiny mangima.
Jandikoen

Odhiambo Omolo Jarongo- Kodero Bara.